lightning-2

Algemene voorwaarden

lightning.png

Kleine lettertjes

Art. 1: Bij deelname aan de les dient er met respect voor elkaar en de sport te worden getraind waarbij te allen tijde het toebrengen van letsel dient te worden voorkomen. De lessen zijn gericht blessurevrij trainen op recreatieniveau. Medewerkers van BUDDHO hebben te allen tijde het recht personen niet aan de les te laten deelnemen of deelname per direct te beëindigen. Elke les dient te worden gereserveerd en voor aanvang van iedere les dient u bij de balie in te checken.

Art. 2: Veiligheid en aansprakelijkheid: BUDDHO adviseert om je gezondheid medisch te laten keuren voordat je begint te trainen bij BUDDHO. Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht en geheel voor eigen verantwoordelijkheid. BUDDHO wijst iedere aansprakelijkheid af als gevolg van schade, letsel, diefstal of ander schade veroorzakende gebeurtenis. Ondergetekende verklaart de opgedane kennis niet te gebruiken of misbruiken om andere personen letsel aan te (willen) brengen of in welke vorm ook misbruik te willen maken van de Martial arts. Tevens zal de sporter BUDDHO vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Art. 3: Het gebruik van alcohol en/of stimulerende middelen binnen BUDDHO of het onder invloed zijn van deze middelen is ten strengste verboden. directe verwijdering uit de Dojo en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk volgen daarop de voorwaarden, genoemd in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Art. 4: Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Vooruit betaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso. Vanaf een achterstand van betaling van een volle maand mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van BUDDHO totdat de achterstand is voldaan. Indien de sporter nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens BUDDHO zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van de achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende sporter of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van BUDDHO om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de sporter. In geval van ontbinding bovenstaande gronden zal de sporter onmiddellijk de toegang tot BUDDHO worden ontzegd. Bij het aangaan van een contract, dient ten alle tijden de volledige contractsduur betaald te worden. Ook wanneer er een deactivering plaats vindt.

Art. 5: Het overeengekomen bedrag aan contributiegelden dient ook te worden betaald, indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de accommodatie. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien een schriftelijke verklaring omtrent een opschorting van de betalingsverplichting, op verzoek van de sporter is afgegeven door de directie van BUDDHO of door het aantonen van een geldige medische verklaring indien de opschorting op medische grond(en)berust. U dient er rekening mee te houden dat het abonnement wordt verlengd met de periode van afwezigheid.

Art. 6: Lidmaatschap is doorlopend. De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt 6 maanden. Na verloop van deze 6 maanden kan met inachtneming van een maand opzegtermijn per e-mail worden opgezegd. Indien u niet opzegt, bent u contributie verschuldigd ook als u niet deelneemt aan de lessen. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand te rekenen vanaf het einde van de huidige abonnementsperiode. Indien men tussentijds, het 2-jarige abonnement wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarige abonnement  en eventueel betaalde inschrijfgeld, alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Opzegging van een lopend abonnement dient schriftelijk per email opgezegd te worden.

Art. 7: Tevredenheidsgarantie: Een lid mag binnen 1 periode (1 maand) het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeenkomt met de. verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe moet het lid wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek hebben gebracht aan BUDDHO. Er vindt geen restitutie plaats van de inschrijf/administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode. Tevredenheidsgarantie is één periode vanaf de startdatum.

Art. 8: BUDDHO behoudt zich het recht voor tussentijds contributiegelden te verhogen op grond van economische (inflatie volgens CBS consumenten prijsindex) en fiscale ontwikkelingen (belastingen en heffingen).

Art. 9: Adreswijzigingen dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan BUDDHO. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake. Indien de sporter verhuist naar een locatie met een afstand van 12 km of meer, mag het abonnement worden opgezegd met l maand wettelijke opzegtermijn. Wel is hierbij een bewijs van verhuizing verplicht.

Art. 10: Inschrijven onder de 18 jaar is mogelijk met een handtekening van ouder/voogd.

Art. 11: De openingstijden worden vastgesteld door BUDDHO. BUDDHO is gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van BUDDHO een uitzondering is gemaakt. Deze zullen tijdig kenbaar worden gemaakt aan de sporters. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden aangepast. In beide gevallen zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave van contributiegelden.

Art. 12: De sporter onderwerpt zich aan de of zijdens de directie van BUDDHO gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie ‘Huishoudelijk regelement’) en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht Sporten binnen BUDDHO is alleen toegestaan met het gebruik van schone bokssportschoenen, correcte sportkleding en een handdoek. Het overtreden van de regelementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot BUDDHO te ontzeggen dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zulks onverminderd de verplichting van de sporter het contributiegeld over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.

Art. 13: Bij verlies of diefstal van BUDDHO sleutelhanger (tag) dient men een nieuwe sleutelhanger á €5,00 aan te schaffen. Gevonden tags worden niet terugbetaald.

Art. 14: Het betreden van de kleedruimte/doucheruimte is geheel op eigen risico. BUDDHO is nimmer aansprakelijk voor (eventueel opgelopen schade of letsel.

Art. 15: BUDDHO is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in onrede geraakte eigendommen van sporters.

Art. 16: Privacy en wet AVG. Bij inschrijven worden de door u ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen door BUDDHO. Deze verwerking heeft als doel uw gegevens beschikbaar maken in uw persoonlijke trainingssoftware en uw contract in te voeren in onze leden-administratie. Uw gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van BUDDHO. U geeft bij ondertekenen van uw inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heeft u recht van inzage in uw gegevens. Mocht u gegevens willen verwijderen kunt u dat schriftelijk verzoeken. Wij bewaren uw gegevens tijdens uw lidmaatschap en daarna gedurende een periode van 7 jaar. Dit in overeenstemming met (art.52 Wet Rijksbelastingen).

Art. 17: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BUDDHO en ondergetekende.